pokochaj ursus Ursa Smart-city

Nadzwyczajne Walne Zgomadzenie

Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „Walne Zgromadzenie”, „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie” lub „NWZ”), które odbędzie się 10 sierpnia 2012 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.

Załączniki

http://www.cpdsa.pl/wp-content/uploads/2014/10/CPD_S.A._Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_CPD_S.A..pdf

CPD_S.A._Tresc_projektow_uchwal_NWZ_CPD_S.A..pdf
CPD_S.A._Uzasadnienia_do_uchwal_NWZ_CPD_S.A..pdf
CPD_S.A._Pelnomocnictwo_na_NWZ_CPD_S.A..pdf
CPD_S.A._Instrukcja_do_pelnomocnictwa_na_NWZ_CPD_S.A..pdf
CPD_S.A._Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_CPD_S.A..pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Przydatne linki

Pokochaj Ursus
Projekt rewitalizacji URSUS .
Szczegółowe informacje na temat aktualnego stanu rozwoju projektu na terenie Ursusa .

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl