pokochaj ursus Ursa Smart-city

Raporty Okresowe

Kwartał 1
QSr 1/2017 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartał 2017

Kwartał 1
QSr 1/2016 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartał 2016

Półrocze
PSr 2016 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2016

Kwartał 3
QSr 3/2016 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport III Kwartał 2016

Rok
Skonsolidowany Raport Roczny

Raport Roczny Skonsolidowany 2016

Jednostkowy Raport Roczny

Raport Roczny Jednostkowy 2016

Kwartał 1
QSr 1/2015 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport I Kwartał 2015

Półrocze
PSr 2015 Skonsolidowany Raport Półroczny

Raport Półroczny 2015

Kwartał 3
QSr 3/2015 Skonsolidowany Raport Kwartalny

Raport III Kwartał 2015

Rok
Skonsolidowany Raport Roczny

Raport Roczny Skonsolidowany 2015

Jednostkowy Raport Roczny

Raport Roczny Jednostkowy 2015

RS 2011 Skonsolidowany Raport Roczny
KOMENTARZ DO WYNIKU FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ZA ROK 2011
W roku 2011 głównym założeniem, na którym opierał się plan biznesowy Grupy, było zatwierdzenie przez władze miasta Warszawy Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich przed końcem roku 2011. Grupa posiada w tej lokalizacji grunty o powierzchni ponad 58 hektarów, które nabyła w roku 2006 ze środków własnych, z zamiarem wybudowania osiedla mieszkaniowego z funkcjami usługowymi i komercyjnymi. Rozpoczęcie pierwszego etapu realizacji planowane było na ostatni kwartał 2011 roku.

Z uwagi na fakt, iż do dnia dzisiejszego nadal brak obowiązującego planu zagospodarowania dla terenów po byłych ZPC Ursus oraz mając na uwadze trudniejsze warunki rynkowe, przejawiające się w obniżnającym się popycie na lokale mieszkaniowe i biurowe, Zarząd Spółki podjął strategiczną decyzję o koncentracji działań Grupy na projekcie w Ursusie i przeznaczeniu pozostałych nieruchomości do sprzedaży. Ponadto, chcąc zapewnić akcjonariuszom jak najszybszą realizację zwrotu z inwestycji i dążąc do optymalizacji kosztów projektu, Zarząd podjął decyzję o realizacji projektu Ursus w postaci kilku przedsięwzięć realizowanych jednocześnie przy współpracy z innymi doświadczonymi i renomowanymi deweloperami. Na podjęcie takiej decyzji wpływ miało także otoczenie rynkowe, a przede wszystkim spadek popytu na nieruchomości mieszkaniowe oraz surowsze warunki stawiane przez banki osobom starającym się o kredyt hipoteczny.

Powyższe uwarunkowania – zmiana warunków rynkowych, zmiana planów odnośnie posiadanych nieruchomości wraz ze zmianą podejścia do projektu w Ursusie – znalazły odzwierciedlenie w metodzie wyceny zaproponowanej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, który zarekomendował zastosowanie wyceny projektu Ursus metodą porównawczą. Zarząd przyjął powyższą rekomendację i w związku z powyższym, w wyniku zmiany metody wyceny z metody rezydualnej na metodę porównawczą, nastąpiło obniżenie wycen nieruchomości będących w portfelu Grupy, wyrażone w ujemnym wyniku z wyceny nieruchomości inwestycyjnych w kwocie 214,7 mln PLN. Wyceny nieruchomości będących w portfelu Grupy dokonuje niezależny rzeczoznawca, którym w przypadku Grupy Celtic jest firma doradcza Savills Sp. z o.o. Ujemny wynik z wyceny nieruchomości inwestycyjnych był głównym czynnikiem wpływającym na ujemy wynik finansowy (-286,2 mln PLN), którym Grupa Celtic zamknęła rok finansowy 2011.

Choć strata Grupy w kwocie 286,2 mln PLN jest wysoka, nie wpływa na płynność finansową Spółki i Grupy Kapitałowej. Grupa Celtic zachowała stabilną płynność finansową, przede wszystkim dzięki swojej konsekwentnej polityce finansowania projektów oraz przychodom z tytułu usług doradczych świadczonych na rzecz podmiotów zewnętrznych. Współczynnik struktury finansowania na koniec roku 2011 wynosił 15,3%, co jest pozytywnym wskaźnikiem na tle sektora deweloperskiego zarówno w Polsce jak i na świecie..Należy także zauważyć, że w odmiennym kontekście podejmowana była decyzja o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy z przewidywanego zysku za rok obrotowy 2011. Decyzja ta została podjęta w przekonaniu, że plan zostanie uchwalony do końca roku 2011 co umożliwiłoby Spółce rozpoczęcie realizacji projektu w Ursusie z początkiem roku 2012 bez konieczności zmiany strategii działania. W związku z powyższym wynik finansowy Spółki Celtic Property Developments S.A. za rok 2011 byłby dodatni i spójny z decyzją o wypłacie dywidendy, która była podjęta na podstawie wyniku w kwocie 11,6 mln PLN wykazanego w w półrocznym sprawozdaniu finansowym Spółki na dzień 30 czerwca 2011 roku, zbadanym przez biegłego rewidenta Spółki.

Pragniemy podkreślić, iż pomimo przedłużającego się procesu uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po byłych ZPC Ursus, nadal wierzymy, że prace nad planem uda się zakończyć w pierwszym półroczu roku 2012, co pozwoli nam niezwłocznie uruchomić projekty inwestycyjne, a w konsekwencji wygenerować przychody ze sprzedaży i osiągać pozytywne wyniki finansowe w przyszłych latach.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Przydatne linki

Pokochaj Ursus
Projekt rewitalizacji URSUS .
Szczegółowe informacje na temat aktualnego stanu rozwoju projektu na terenie Ursusa .

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl