1/2021 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021:

 

  1. Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 29 kwietnia 2021 r.

– skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 29 kwietnia 2021 r.

 

  1. Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe – 30 września 2021 r.

 

  1. Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r., zawierający kwartalną informację finansową – 27 maja 2021 r.

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r., zawierający kwartalną informację finansową – 25 listopada 2021 r.

 

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:

– raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. – w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2020 w dniu 29 kwietnia 2021, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

– raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r. – zgodnie z § 79 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 29 stycznia 2021 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 29 stycznia 2021 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl