1/2023/KOR Korekta raportu bieżącego nr 1/2023

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 1/2023 z 31 stycznia 2023 r. o tytule: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

Korekta polega na zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2023 na 29 listopada 2023.

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

 

Podstawa prawna:

15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl