10/2020 Powołanie Członków Zarządu na nową kadencję

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, w związku z tym, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok wygasną mandaty członków Zarządu trzeciej wspólnej kadencji, ustaliła liczbę członków Zarządu Spółki na cztery osoby i powołała w skład Zarządu czwartej wspólnej kadencji:

Pana Colin’a Kingsnorth,

  1. Panią Elżbietę Wiczkowską,
  2. Panią Iwonę Makarewicz,
  3. Pana John’a Purcell.

Ponad to, Rada Nadzorcza powierzyła Panu Colin’owi Kingsnorth funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółka za 2019 rok.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Zarządu:

–   nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,

–   nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członkowie organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

–   nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej członków Zarządu są przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

CV Zarząd CPD S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 5 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 24 kwietnia 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 24 kwietnia 2020 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl