10/2021 Ustanowienie zabezpieczeń z tytułu zawarcia umowy kredytu przez spółkę zależną

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż 31 maja 2021 Spółka udzieliła zabezpieczeń w związku z podpisaniem aneksu nr 7 z 28 maja 2021 roku do umowy kredytu nr KKWA0016/11 z 12 sierpnia 2011 roku pomiędzy Belise Investments sp. z o.o., będącą spółka zależną od Spółki, (dalej „Spółka Zależna”, „Kredytobiorca”), a Santander Bank Polska S.A. (dalej „Umowa”), na podstawie której, refinansowany został nieodnawialny Kredyt Inwestycyjny w wysokości 12.523.500 euro dotyczący budynku Iris przy ul. Cybernetyki 9 w Warszawie („Umowa Kredytu”).

Zabezpieczeniami spłaty wierzytelności Banku wynikającymi z Umowy Kredytu są:

  • Hipoteki na nieruchomości,
  • Zastawy rejestrowe i finansowe na prawa z rachunków bankowych Kredytobiorcy,
  • Zastawy rejestrowe na udziałach w Spółce Zależnej,
  • Zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie Kredytobiorcy,
  • Umowa poręczenia zawarta ze Spółką,
  • Umowa podporządkowania wierzytelności m.in. Spółki spłacie kredytu,
  • Oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego wystawione m.in. przez Spółkę,
  • Cesja wierzytelności Kredytobiorcy z umów najmu, ubezpieczenia oraz umów z zarządzającym budynkiem.

Ostateczna spłata Kredytu nastąpi nie później niż 30 maja 2026. Kwoty należne spłacane będą w EUR, według ustalonego harmonogramu spłat. Z tytułu udzielonego kredytu, Spółka Zależna zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej EURIBOR 3M, powiększonej o marżę Banku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 31 maja 2021 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 31 maja 2021 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl