10/2015 Powołanie Członów Zarządu na nową kadencję

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, w związku z tym, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok wygasną mandaty członków Zarządu drugiej wspólnej kadencji, ustaliła liczbę członków Zarządu Spółki na cztery osoby i powołała w skład Zarządu trzeciej wspólnej kadencji:

1)    Panią Elżbietę Wiczkowską,

2)    Panią Iwonę Makarewicz,

3)    Pana Colina Kingsnorth,

4)    Pana Johna Purcell.

Ponad to, Rada Nadzorcza powierzyła Pani Elżbiecie Wiczkowskiej funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółka za 2014 rok.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej członków Zarządu są przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.

CV Zarząd

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 17 czerwca 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl