11/2022 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż 19 kwietnia 2022 r., otrzymał rezygnację członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

Pani Hanna Karwat – Ratajczak, pełniąca dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, złożyła rezygnację z funkcji ze skutkiem na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021.

Pani Hanna Karwat – Ratajczak spełnia kryteria członka niezależnego Rady. Pani Hanna Karwat – Ratajczak nie podała przyczyn rezygnacji.

 

Podstawa prawna:

5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 19 kwietnia 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 19 kwietnia 2022 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl