11/2013 Wybór biegłego rewidenta

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 19 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144, na biegłego rewidenta uprawnionego do:

– zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2013 roku,
– zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2013 roku,
– przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2013 roku,
– przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2013 roku.

Umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 20 marca 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 20 marca 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl