11/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż otrzymał rezygnację członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

Pani Marzena Bielecka, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia CPD S.A., w którego porządku obrad będzie zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

Rezygnacja nastąpiła z powodów zawodowych.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 17 czerwca 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl