1/2016 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016:

1. Raporty roczne:

– jednostkowy raport roczny za rok 2015 – 17 marca 2016 r. (czwartek)

– skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – 17 marca 2016 r. (czwartek)

2. Raport półroczny:

– skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe – 25 sierpnia 2016 r. (czwartek)

3. Raporty kwartalne:

– skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r., zawierający kwartalną informację finansową – 12 maja 2016 r. (czwartek)

– skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r., zawierający kwartalną informację finansową – 10 listopada 2016 r. (czwartek)

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:

Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. – w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2015 w dniu 17 marca 2016, zgodnie z § 102 ust. 1  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

– Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. – zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

 

Podstawa prawna:

§ 103 ust. 1 w związku z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 31 stycznia 2016 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl