12/2013 Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż 20 marca 2013 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (dalej „Uchwała”).

Na podstawie Uchwały, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 3.430.748,80 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) do kwoty 3.450.682,10 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) tj. o kwotę 19.933,30 zł (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złote i trzydzieści groszy) w drodze emisji w granicach kapitału docelowego 199.333,00 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej „Akcje serii F”).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F, odbywa się w granicach kapitału docelowego, na podstawie opisanej powyżej Uchwały Zarządu Spółki, który upoważniony został do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w powyższy sposób, na podstawie §4a Statutu Spółki.

Podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję Akcji serii F dokonuje się za zgodą Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w formie emisji prywatnej, skierowanej do wybranej, współpracującej ze Spółką firmy.

Zarząd Spółki postanowił, że cena emisyjna jednej Akcji serii F będzie równa jej wartości nominalnej i wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję, na co Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę. Akcje serii F zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym w formie przelewu na rachunek bankowy Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przyjęcia oferty objęcia Akcji serii F.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym powyższą Uchwałą, wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.430.748,80 zł (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i osiemdziesiąt groszy) i jest podzielony na 34.307.488 (trzydzieści cztery miliony trzysta siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii C,
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D.”

otrzymuje brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.450.682,10 zł (trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) i jest podzielony na 34.506.821 (trzydzieści cztery miliony pięćset sześć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcje zwykłe na okaziciela Spółki serii C,
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D,
d) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F.”

Zarząd Spółki informuje także, że o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmianie Statutu poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po otrzymaniu postanowienia sądu rejestrowego. Ponadto, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2010 roku, niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, Spółka podejmie czynności faktyczne i prawne zmierzające do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 21 marca 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 21 marca 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl