13/2022 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o uchwałach podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 25 kwietnia 2022 roku, których

treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2022 04 25 Uchwały Podjęte przez NWZ

 

Podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 25 kwietnia 2022 roku r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 25 kwietnia 2022 roku r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl