13/2013 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – parametry skupu akcji własnych

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 oraz art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z 2009, Dz. U. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej oraz § 1 i § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych z dnia 13 kwietnia 2006 r. (Dz.U. Nr 67, poz. 476):

„Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 16 stycznia 2013 roku podjął decyzję Uchwałą nr 5/I/2013 w sprawie skupu akcji własnych Spółki, w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.

W odniesieniu do planowanego skupu akcji Spółki w celu umorzenia Zarząd przyjął następujące parametry:

1) cena za jedną akcję wynosić będzie 7,10 PLN;
2) maksymalna łączna liczba skupionych akcji nie będzie większa niż 1 732 394 akcji.

Celem realizacji skupu akcji własnych Zarząd Spółki opublikuje Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży.”

Przekazanie informacji dotyczących warunków skupu zostało opóźnione, gdyż w ocenie Zarządu Emitenta jej ujawnienie przed opublikowaniem Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży, które zawierać będzie szczegółowe zasady odpowiedzi na to Zaproszenie, może w istotny sposób wpłynąć na cenę akcji Spółki oraz mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki i doprowadzić do nierównego traktowania akcjonariuszy, którzy otrzymają informacje o szczegółach procedur skupu po ostatecznym uzgodnieniu przez Spółkę warunków skupu z podmiotem pośredniczącym. Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 17 stycznia 2013 r., opóźnienie zostało następnie dwukrotnie przedłużone w dniu 25 stycznia 2013 r. oraz w dniu 28 lutego 2013 r.

Zarząd Spółki informuje, że w związku z publikacją w dniu dzisiejszym Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży, podjął decyzję w sprawie ujawnienia informacji poufnej.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 27 marca 2013 r.
2. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 27 marca 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl