15/2021 Ogłoszenie stanowiska zarządu CPD S.A. w sprawie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.) („Ustawa o Ofercie”) przekazuje do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu Spółki dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki z dnia 25 czerwca 2021 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.

Stanowisko Zarządu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Stanowisko Zarządu ws. Wezwania do Sprzedaży Akcji

 

Podstawa prawna:

Art. 80 ust. 1 Ustawy o Ofercie

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 13 lipca 2021 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 13 lipca 2021 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl