15/2022 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o uchwałach podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 czerwca 2022 roku, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2022 06 28 Uchwały podjęte przez ZWZ

 

Podstawa prawna:

19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 28 czerwca 2022 roku r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 28 czerwca 2022 roku r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl