15/2023 Rezygnacja członka rady nadzorczej

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż 1 czerwca 2023 r., otrzymał rezygnację członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.Pan Krzysztof Laskowski, pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.Pan Krzysztof Laskowski spełnia kryteria członka niezależnego Rady. Pan Krzysztof Laskowski nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna:
5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 01czerwca 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 01czerwca 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl