15/2015 Korekta numeracji raportów bieżących

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 9/2015 z 17 czerwca 2015 r., nastąpiła omyłka przy wskazaniu numeru raportu bieżącego, który winien mieć nr 10/2015. Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, zmieniając jego numer jak wyżej.

 

Jednocześnie Spółka dokonuje zmiany numerów kolejnych raportów w następujący sposób:

dotychczasowy raport bieżący numer 10/2015, otrzymuje numer 11/2015,

dotychczasowy raport bieżący numer 11/2015, otrzymuje numer 12/2015,

dotychczasowy raport bieżący numer 12/2015, otrzymuje numer 13/2015,

dotychczasowy raport bieżący numer 13/2015, otrzymuje numer 14/2015,

dotychczasowy raport bieżący numer 14/2015, otrzymuje numer 15/2015.

 

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 20 sierpnia 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl