16/2019 Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018 rok

Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości  korektę Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2018, opublikowanego przez Spółkę 25 kwietnia 2019 roku.

Objęte niniejszym raportem zmiany dotyczą:

–    punktu „4. ŁAD KORPORACYJNY”, strona 16 – wskazano członków rady nadzorczej posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent;

–    punktu „4. ŁAD KORPORACYJNY”, strony 20-21 – wskazano członków komitetu audytu posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie branży, w której działa Emitent. Dodatkowo wymieniono wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

–    punktu „20. Ocena zarządzania zasobami finansowymi”, strona 64 – w treści oceny, zostało dodane wyjaśnienie dotyczące finansowania oraz jej uzasadnienie;

–    punktu „22. Wynagrodzenia zarządu i rady nadzorczej”, strona 65 – w podpunktach „wynagrodzenie rady nadzorczej” oraz „wynagrodzenie zarządu” zostało dodane dodatkowe objaśnienie;

–    punktu „27. UMOWA Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH”, strony 67-68 – został dodany opis wskazujący „Główne założenia polityki wyboru firmy audytorskiej” i „Główne założenia Polityki świadczenia przez firmę audytorską” oraz informacja o braku świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolonych usług niebędących badaniem i w związku z tym, brakiem konieczności oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz brakiem konieczności zgody na świadczenie tych usług;

–    sekcji „Oświadczenie Zarządu”, strona 71 – sekcja została zmodyfikowana i aktualnie nosi tytuł „Oświadczenia Zarządu i Rady Nadzorczej”. Jednocześnie zostały w niej dodane:

  • Informacja Zarządu CPD S.A. na temat wyboru firmy audytorskiej”,
  • „Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie funkcjonowania komitetu audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok”,
  • „Oświadczenie Rady Nadzorczej CPD S.A. w zakresie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD i CPD S.A. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.”;

Korekta nie ma wpływu na wyniki finansowe, nie uległy również zmianie pozostałe dokumenty i dane opublikowane w wyżej wymienionym raporcie rocznym.

Skorygowany Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2019 06 27 Skonsolidowany Raport Roczny za 2018

 

Podstawa Prawna:

15 ust. 4 w związku z: §70 ust. 1 pkt 7-8, §70 ust. 1 pkt 14, §70 ust. 6 pkt 5 lit. l, §70 ust. 7 pkt 2, §70 ust. 7 pkt 11, §70 ust. 7 pkt 17, §71 ust. 1 pkt 7-8, §71 ust. 1 pkt 12, §71 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757)

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 26 czerwca 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl