16/2013 Informacja o stopie redukcji w ramach skupu akcji własnych

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka), niniejszym informuje iż w związku z ogłoszonym w dniu 27 marca 2013 r. Zaproszeniem do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółki, na podstawie którego Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 1.732.394 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 („Akcje”), w okresie przyjmowania ofert sprzedaży Akcji w dniach od 3 do 9 kwietnia 2013 r. przyjęto 39 ofert sprzedaży opiewających łącznie na 15.575.542 akcje Spółki.

W dniu 11 kwietnia 2013 r. Spółka zdecydowała o przyjęciu wszystkich ofert sprzedaży Akcji oraz dokonaniu ich proporcjonalnej redukcji, przeprowadzonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Zaproszeniu. Ponieważ oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę 1.732.394 akcji, każda oferta sprzedaży zostanie zredukowana średnio o 88,88%, co oznacza, że Spółka nabędzie średnio 11,12% zaoferowanych do sprzedaży Akcji.
Nabycie Akcji przez Spółkę nastąpi z chwilą rozliczenia tj. 15 kwietnia 2013 r., o czym Spółka poinformuje stosownym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 12 kwietnia 2013 r.
2. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 12 kwietnia 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl