17/2020 Zarządzenie zabezpieczenia wobec spółki zależnej

Zarząd CPD S.A. („Spółka”) informuje, że 18 czerwca 2020 r. spółce zależnej CPD S.A. – Challange Eighteen sp. z o.o. doręczono zarządzenie zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zarządzenie zostało wydane przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z dokonaniem zajęcia na rachunkach bankowych Challange Eighteen sp. z o.o. na kwoty: 15 470 158,53 zł oraz 167 894,47 zł. Zarządzenie zabezpieczenia jest związane z postępowaniem podatkowym prowadzonym wobec Challange Eighteen sp. z o.o. przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie i dotyczy poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek za rok 2012 r.

Dokonane zabezpieczenie nie przesądza o istnieniu zaległości podatkowych Challange Eighteen sp. z o.o., a stanowi tymczasowe zabezpieczenie środków finansowych na wypadek potencjalnej przyszłej podatkowej decyzji wymiarowej. Według szacunków Spółki aktualnie – tj. nie biorąc pod uwagę przyszłych odsetek – zabezpieczenie w całości pokrywa ewentualną kwotę ww. podatku wraz z odsetkami, w przypadku zakończenia ww. postępowania podatkowego w najbardziej niekorzystnym dla Challange Eighteen sp. z o.o. wariancie. Jednocześnie Spółka wskazuje, że zarząd Challange Eighteen sp. z o.o. m.in. opierając się na opiniach profesjonalnych doradców podatkowych w całości nie zgadza się z dokonanym zabezpieczeniem i będzie wnosiła przysługujące jej środki zaskarżenia przy wsparciu profesjonalnego doradcy.

Zarząd Spółki przekazuję przedmiotową informację do publicznej wiadomości, gdyż ostateczne, ewentualnie niekorzystne rozstrzygnięcie ww. trwającego postępowania podatkowego może mieć wpływ na wyniki finansowe CPD S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje, iż w jego ocenie ww. roszczenie wynikające z kontroli podatkowej jest nieuzasadnione oraz informuje, że zarządzenie zabezpieczenia nie ma istotnego wpływu na bieżącą sytuację finansową i płynnościową Grupy oraz na możliwość realizacji jej strategicznych planów rozwoju.

Spółka będzie przekazywać dalsze kluczowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania podatkowego w raportach bieżących.

 

Podstawa prawna:

art 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 18 czerwca 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 18 czerwca 2020 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl