17/2015 Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że powziął wiadomość, iż 18 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (spółka zależna od Spółki) z siedzibą w Warszawie (adres: 02-677 Warszawa, Cybernetyki 7b; KRS 0000352125; REGON 142352826; NIP 5252476472), podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Na likwidatora 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. została powołana Pani Agata Tryc.

Wniosek o zarejestrowanie likwidacji 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. został złożony 19 sierpnia 2015 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Likwidacja spółki zależnej 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest elementem działań restrukturyzacyjnych mających na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej CPD.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 24 oraz § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 20 sierpnia 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl