17/2018 Drugie zawiadomienie akcjonariuszy CPD S.A. o zamiarze połączenia transgranicznego ze spółką Buffy Holdings No. 1 Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze

Zarząd CPD spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” lub „Spółka” lub „CPD” lub „Spółka Przejmująca”) na podstawie art. 504 w zw. z art. 4021 § 1 w zw. z art. 5161 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”):  

I. po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy CPD o zamiarze połączeniu CPD, jako Spółki Przejmującej, ze spółką BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, adres: Kyriakou Matsi, 24, Palaichori, 2740, Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem rejestrowym HE 166076 („BUFFY” lub „Spółka Przejmowana”), jako spółką przejmowaną. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Emitenta oraz BUFFY w dniu 22 grudnia 2017 r. i ogłoszonym zgodnie z art. 5164 § 1 zdanie drugie k.s.h. na stronie internetowej CPD (http://www.cpdsa.pl/ogloszenie-wspolnego-planu-polaczenia-transgranicznego-cpd-spolka-akcyjna-i-buffy-holdings-no-1-limited/), który w związku z tym nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z art. 516 § 4 w zw. z art. 5161 k.s.h. Plan Połączenia jest dostępny bezpłatnie do publicznej wiadomości na wskazanej stronie internetowej przez okres co najmniej 1 miesiąca przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia. Dokumenty, o których mowa w art. 5167 § 1 k.s.h. (za wyjątkiem opinii biegłego z badania Planu Połączenia ze względu na fakt, iż CPD jest jedynym wspólnikiem BUFFY, a zatem na podstawie art. 51615 § 1 k.s.h. oraz Sekcji 201V (1) (a) Cypryjskiej Ustawy Prawo Spółek, Cap. 113 Plan Połączenia nie wymaga badania przez biegłego) są dostępne do wglądu Akcjonariuszy przez okres co najmniej jednego miesiąca, począwszy od dnia następnego od dnia ogłoszenia raportu bieżącego obejmującego pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy CPD o zamiarze połączenia, tj. od 4 kwietnia 2018 r. do dnia powzięcia uchwały o połączeniu, w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7B, 02 – 677 Warszawa) w dni robocze z wyłączeniem sobót w godzinach od 9.00 do 16.00. Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów powyższych dokumentów.

II. wobec powyższego, Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018z dnia 3 kwietnia 2018 roku informuje, iż na dzień 8 maja 2018 r zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się. o godz. 11:30 w siedzibie Emitenta, ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa. W załączeniu do powołanego powyżej raportu bieżącego przekazane zostało ogłoszenie o zwołaniu NWZ, projekty uchwał, formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o liczbie akcji i głosów, które można pobrać ze strony internetowej CPD pod adresem http://www.cpdsa.pl/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-8/.  

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę: Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 26 kwietnia 2018 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl