19/2013 Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2013 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 kwietnia 2013 roku, które stanowi uzupełnienie postawienia w/w Sądu z dnia 7 lutego 2013 r. Na podstawie tego postanowienia dokonano rejestracji w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 8.877,60 zł, uchwalonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii E, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji serii E, dematerializacji Akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, której treść Spółka przekazała raportem bieżącym nr 2/2013.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 88 776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć). Warunkowego podwyższenia kapitału dokonuje się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii B wykonania praw do objęcia nie więcej niż 88 776 Akcji serii E. Osobami uprawnionymi są członkowie Zarządu Spółki wskazani w wyżej wskazanej uchwale. Akcje serii E powstaną z chwilą wykonania przez powyższe osoby uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii B o czym Spółka poinformuje stosownym raportem bieżącym.

W związku z rejestracją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, została też zarejestrowana zmiana postanowień Statutu CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. polegająca na skreśleniu dotychczasowego § 4b oraz dodaniu § 4c Statutu Spółki w następującym brzmieniu: „Na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 60/100 złotych) poprzez emisję nie więcej niż 88 776 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8.877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 60/100 złotych).”

W związku z sądową rejestracją wyżej opisanych zmian, CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. przekazuje w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany, przekazany również raportem bieżącym nr 2/2013 jako zawarty w treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 10 stycznia 2013 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 26 kwietnia 2013 r.
2. Piotr Turchoński, Prokurent 26 kwietnia 2013 r.

Załączniki
Tekst Jednolity Statutu Spółki

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl