2011 10 21, Oświadczenie w sprawie incydentów na terenie dawnej fabryki traktorów w Ursusie

W ostatnich dniach pracownicy Grupy Kapitałowej Celtic zaobserwowali wzmożone działania Energetyki Ursus Sp. z o.o. na terenie działki 113 w obrębie 2-09-09 przy ul. Silnikowej w Warszawie w dzielnicy Ursus, które należą do Grupy Kapitałowej Celtic. Działania podejmowane bez zgody właściciela, a zatem bezprawne. Wszelką odpowiedzialność za nielegalne prace Energetyki Ursus na przedmiotowym terenie ponosi Celtic, choć nie jest o nich nawet informowany, nie mówiąc o wymogu nakazanych prawem uzgodnień.

Energetyka Ursus prowadzi wycinkę zieleni i roboty rozbiórkowe, co zagraża zdrowiu i życiu pracowników oraz osób postronnych. Ilość zaangażowanego w roboty sprzętu budowlanego wskazuje, że prawdopodobnie trwają przygotowania do rozpoczęcia większych robót budowlanych, choć nie ma na nie stosownych pozwoleń.

Nasza Spółka podjęła zatem przewidziane prawem kroki, które mają na celu natychmiastowe zaprzestanie dokonywania bezprawia przez Energetykę Ursus.

Na działce znajdują się osadniki oczyszczalni ścieków przemysłowych. Zgodnie z raportem rzeczoznawców stan technicznych ww. osadników łamie między innymi przepisy BHP oraz ochrony środowiska. Z dokumentów złożonych we właściwych urzędach oraz z relacji biegłego ekologa z listy Wojewody Mazowieckiego wynika, że w 2009 roku Energetyka Ursus przyjęła do oczyszczalni i osadników wiele ton ścieków przemysłowych. Nie wyprodukowała jednak ani jednego kilograma odpadów przemysłowych. Powstaje zatem pytanie o to, co się stało z przyjętymi zanieczyszczeniami przemysłowymi? Ulotniły się czy też może nigdy nie zostały zneutralizowane?

Energetyka Ursus była dzierżawcą wymienionego powyżej terenu na podstawie Umowy Dzierżawy nr 4/2007 z 25.04.2007 roku zawartej pomiędzy Challange Eighteen Sp. z o.o. (spółka należąca do Grupy Kapitałowej Celtic) jako Wydzierżawiającym i Energetyką Ursus Sp. z o.o. jako Dzierżawcą.

W dniu 31 stycznia 2010 roku, wraz z upływem okresu wypowiedzenia wyżej przytoczonej umowy wygasły wszelkie prawa Energetyka Ursus do korzystania z przedmiotowej nieruchomości. Oświadczenie Wydzierżawiającego o wypowiedzeniu umów dzierżawy i poddzierżawy zostało bowiem dostarczone do Energetyki Ursus w dniu 30 stycznia.2009 roku.

Pomimo zakończenia współpracy, Energetyka Ursus nie zaprzestała swojej działalności na terenie należącym do Grupy Kapitałowej Celtic odmawiając jednocześnie ponoszenia kosztów jego użytkowania. Zadłużenie Energetyki Ursus wobec Grupy Kapitałowej Celtic wynosi aktualnie ponad 11 mln zł.

Energetyka Ursus rozpowszechnia nieprawdziwe informacje jakoby nie była świadoma tych faktów. W § 1 przywołanej wyżej Umowy Dzierżawy zapisano jednak wyraźnie: „Wydzierżawiający [czyli Celtic] oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym działek gruntu nr 113 (…) z obrębu 2-09-09 i właścicielem budynków i budowli na nich posadowionych”. Oświadczenie zostało przyjęte i zaakceptowane podpisem przez Prezesa Zarządu Energetyki Ursus Sp. z o.o. Pana Bogdana Bigusa. Dowodzi to jednoznacznie, że kierowana przez niego firma jest świadoma nielegalnego charakteru swoich działań. Nie zamierza ich jednak zaprzestać.

Nielegalne zajmowanie terenu przez Energetykę Ursus odnotował również Marszałek Województwa Mazowieckiego, który w związku brakiem dobrej woli Energetyki Ursus (odmówienie przyjęcia Wezwania, składanie wniosków o odroczenie rozprawy, nieskorzystanie z prawa substytucji), wydał Decyzję Nr 90/11/PŚ.Z, stwierdzającą wygaśnięcie „decyzji Wojewody Mazowieckiego (…) udzielającej Energetyce Ursus Sp. z o.o. (…) pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (…)”, które to instalacje miały być prowadzone m.in. przez wyżej opisywaną działkę nr 113.

Energetyka Ursus odwołała się od Decyzji, co skutkuje przedłużaniem stanu bezprawia. W Decyzji marszałka opisano i potwierdzono stan faktyczny, istniejący od kilkunastu miesięcy czyli „utratę tytułu prawnego do nieruchomości” przez Energetykę Ursus (Decyzja Nr 90/11/PŚ.Z z 22 sierpnia 2011 roku).

Jeszcze w tym roku w Ursusie powinien zostać uchwalony miejscowy plan zagospodarowania dla terenów dawnych ZPC Ursus. W tym dla projektowanej przez Celtic Property Development inwestycji SMART CITY URSUS – Inteligentnego Miasta Ursus. Miejsca o najwyższym standardzie życia w Warszawie na zrewitalizowanych terenach po dawnej fabryce traktorów.

Plan miejscowy pozwala na wybudowanie 500 tyś. m2 powierzchni mieszkalnej i 700 tyś m2 powierzchni usługowej. W Smart City powstanie od 20 do 25 tyś. nowych miejsc pracy. Dzięki połączeniu ekologii, kultury, edukacji oraz innowacyjnej gospodarki nowe wpływy do budżetu dzielnicy z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 25 mln złotych podwoją ich obecny poziom. Szacujemy, że dzięki mieszkańcom Smart City Ursus z podatku od osób fizycznych do kasy dzielnicy/miasta wpłynie dodatkowo blisko 40 mln zł.

Najnowsze działania Energetyki Ursus mają na celu storpedowanie tego ważnego dla Ursusa i całej Warszawy projektu.

W załączeniu:
1. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2011 roku
2. List spółki z Grupy Kapitałowej Celtic do Energetyki Ursus Sp. z o.o. z dnia 13 października 2011

Załączniki
20111013 Pismo do Energetyki Ursus
20110822 Decyzja Marszalka Woj Mazowieckiego

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl