2012 01 12, Decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz usunięcia zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców Dzielnicy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: zamknąć neutralizator (zespół osadników ściekowych) w Ursusie. Celtic Property Developments wykonuje tę decyzję, kontynuując działania na rzecz usunięcia zagrożeń dla zdrowia i życia mieszkańców Dzielnicy.
W związku z informacjami publikowanymi w ostatnich dniach przez Energetykę Ursus Sp. z o.o., a dotyczącymi neutralizatora informujemy co następuje.

W dniu 5 grudnia 2011 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (PINB) dla m.st. Warszawy wydał postanowienie Nr IIOT/328/2011, którym zakazał użytkowania obiektów neutralizatora oznaczonego numerem 234 na terenie działki numer ew. 113 z obrębu 2-09-09 przy ul. Silnikowej w Warszawie (teren dawnych ZPC Ursus). PINB swojej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na „zagrożenie zdrowia ludzi i mienia”.

Zakaz ma obowiązywać do czasu usunięcia stwierdzonych decyzją PINB z dnia 2 listopada 2011 roku Nr IIOT/270/2011 nieprawidłowości. PINB nakazał wykonanie następujących czynności: uzupełnić ubytki na wewnętrznych i zewnętrznych powierzchniach ścian zbiorników; uzupełnić ubytki pokrycia dachowego zbiorników wraz z wymienić obróbki blacharskie; uzupełnić i wymienić przekrycia zbiorników; zamontować klamry włazowe zbiorników; zamontować odbojnice na krawędziach zbiorników; wykonać balustrady okalających otwarte części zbiorników.

Realizując postanowienia wyżej wymienionych decyzji PINB, zarząd Celtic Property Developments S.A. zobowiązał spółki wchodzące w skład naszej Grupy do zabezpieczenia terenu osadników i prowadzenia pełnej kontroli dostępu wszystkich osób do przedmiotowych budowli. Zgodnie z wymogami prawa teren prac został oznakowany, wygrodzony i pozostaje pod stałym monitoringiem profesjonalnych służb ochrony.

Zleciliśmy stały nadzór nad realizowanymi pracami specjalistycznym firmom specjalizującym się w ochronie środowiska oraz budowli inżynierskich. Pobrane zostały próbki ścieków zrzuconych przez Energetykę Ursus. Ich skład fizykochemiczny zostanie zbadany w niezależnych certyfikowanych laboratoriach. Ekspertyza zbiorników będzie prowadzona pod nadzorem uprawnionych osób i będzie odpowiednio udokumentowana.

Tym samym kończy się pewien etap sporu, jaki z Celtic Property Developments S.A. prowadzi Energetyka Ursus Sp z o.o., która bezprawnie użytkuje zespół osadników ściekowych oraz inne nieruchomości należące do Celtic. PINB jest bowiem kolejnym urzędem (inny to Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego), który stwierdził, że Energetyka Ursus Sp. z o.o. nie posiada tytułu prawnego do przedmiotowych budowli. W związku z czym tzw. pozwolenie zintegrowane na oczyszczanie ścieków powinno być Energetyce Ursus cofnięte.

Należy podkreślić, że w przeszłości wprowadzenie przez Grupę Celtic procedur określających dostęp do jej nieruchomości na terenie dawnych ZPC Ursus i niezwłoczne poinformowanie o tychże procedurach Energetyki Ursus Sp. z o.o. spotkało się z wielokrotnymi próbami siłowego naruszania przez Energetykę.

Od kilku tygodni nie otrzymaliśmy żadnego wniosku ze strony Energetyki Ursus o udzielenie dostępu do przedmiotowych osadników, który uwzględniałby rygory bezpieczeństwa nałożone przez odpowiednie służby. Dla nas ma to szczególne znaczenie, bo jako użytkownik wieczysty działki jesteśmy odpowiedzialni za zdarzenia, które na skutek złego stanu technicznego obiektów budowlanych mogłyby zaistnieć na terenie naszej nieruchomości.

Pozaprawny styl działania Energetyki Ursus sp. z o.o. charakteryzuje również wystawienie dwóch not księgowych wzywających nas do zapłaty na rzecz Energetyki odpowiednio kwot: 3,6 mln zł oraz 6,0 mln zł za rzekome uniemożliwienie korzystania z osadników (18 dni w październiku 2011 roku i 30 dni w listopadzie 2011 roku). Tym samym dzienna strata za brak dostępu do neutralizatora miałaby wynosić 200 tys. zł, co w przeliczeniu na cały rok daje kwotę ok. 73 mln zł.

Ogromna suma korzyści, która ma pochodzić z bezumownego korzystania z cudzej nieruchomości, bez łożenia na jej utrzymanie i bez, jak pokazują dane za 2009 r., kosztów związanych z utylizacją wytworzonych odpadów. Owe korzyści w kwocie 73 mln zł rocznie –według posiadanych przez nas informacji – nie są wskazywane w rozliczeniu rocznym publikowanym przez Energetykę Ursus, co samo w sobie może stanowić naruszenie przepisów podatkowych.

Neutralizatory (osadniki ścieków przemysłowych) to wielce zyskowne przedsięwzięcie, które nie ma nic wspólnego z misją społeczną, na którą Energetyka Ursus powoływała się m. in. w materiale informacyjnym Telewizyjnego Kuriera Warszawskiego, który został wyemitowany w dniu 20 października 2011 roku. Wspominamy w kontekście użytkowania przez Energetykę należących do Grupy Celtic innych obiektów i nieruchomości na terenie Ursusa. Nie z naszej winy wiele z nich wciąż znajduje się poza naszą kontrolą i wpływem na przestrzeganie przepisów prawa.

W tym kontekście zastanawia swego rodzaju pobłażliwość Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (MWIOŚ) w stosunku do zaniechań Energetyki Ursus.

W 2009 roku MWIOŚ nie zauważyła, iż Energetyka Ursus nie wytworzyła żadnego odpadu, pomimo że przyjęła prawie 16 tys. ton ciekłych odpadów przemysłowych.

W 2010 roku MWIOŚ nie zauważyła związku pomiędzy zanieczyszczeniem Kanału Konotopa, a działalnością oczyszczalni Energetyki Ursus (MWIOŚ stwierdziła, że zanieczyszczenie powstało z hal zakładowych, które od co najmniej 5 lat nie prowadzą żadnej działalności).

W 2011 roku MWIOŚ nie zauważyła fatalnego stanu technicznego osadników, co dostrzegł Urząd Dzielnicy Ursus, zaś PINB nakazał zamknięcie osadników z uwagi na ich katastrofalny stan techniczny.

W 2011 roku MWIOŚ stwierdziła brak w ewidencji z 2010 r. i w sprawozdaniu przekazanym Marszałkowi Województwa odpadów Fe i Mn po filtracji z komory sedymentacyjnej hydroforni (kod 19 09 99). Pomimo surowych kar, które są obligatoryjnie wymierzane w takich wypadkach przez MWIOŚ, nie podjęto żadnych działań wobec Energetyki Ursus.

W 2011 roku nie przeanalizowano braku w ewidencji i w sprawozdaniu za 2010 r. odpadów powstających w każdej firmie prowadzącej działalność, jak zużyte opakowania, zużyte urządzenia elektryczne/ elektroniczne.

Postawić należy również pytanie o to, co dzieje się ze ściekami technologicznym z samej elektrociepłowni przy nie działającym neutralizatorze po decyzji PINB o zakazie jego użytkowania?

I na koniec: Jak MWIOŚ ustosunkuje się do potwierdzonego przez MPWiK faktu, że stopień zanieczyszczenia i jakość ścieków deszczowych pogarszają się dramatycznie właśnie na odcinku przechodzącym przez teren byłych ZPC Ursus, gdzie „zarządzającym” m.in. sieciami kanalizacyjnymi jest Energetyka Ursus?
W załączeniu:
1. Decyzja PINB Nr IIOT/328/2011dla m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2011 roku.
2. Postanowienie PINB Nr IIOT/270/2011 dla m.st. Warszawy z dnia 2 listopada 2011 roku.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl