20/2013 Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B, objęcie akcji serii E przez osoby uprawnione

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 maja 2013 r osobom uprawnionym zostały zaoferowane warranty subskrypcyjne serii B, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 10 stycznia 2013 r. Osoby uprawnione objęły wszystkie zaoferowane warranty subskrypcyjne, a następnie wykonały prawa z warrantów subskrypcyjnych i objęły 88.776 akcji na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Osobami uprawnionymi są członkowie Zarządu Spółki wskazani w w/w Uchwale, pełniący funkcję w Zarządzie Spółki na dzień 8 maja 2013 r. i posiadający warranty subskrypcyjne serii B uprawniające do objęcia łącznie nie więcej niż 88.776 Akcji serii E.

W związku z objęciem Akcji serii E, warranty subskrypcyjne straciły ważność. Prawa z akcji serii E powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Emisja akcji serii E została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii E, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji serii E, dematerializacji Akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, której treść Spółka przekazała raportem bieżącym nr 2/2013.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 8.877,60 PLN, zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 19 kwietnia 2013 roku, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2013.

W związku z emisją Akcji serii E, Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji serii E oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.

Akcje serii E będą objęte zakazem zbywania przez okres 18 miesięcy od chwili dopuszczenia do obrotu na podstawie umów zawartych jednocześnie z objęciem akcji.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 9 maja 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 9 maja 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl