37/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 12 listopada 2012 roku o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.406.825,20 PLN do kwoty 3.423.146,60 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze emisji 163.214 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.

Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.423.146,60 PLN i dzieli się na 34.231.466 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.231.466 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Andrew Morrison Shepherd, Prezes Zarządu, 22 listopada 2012 r.
2. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 22 listopada 2012 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl