21/2014 Treść Regulaminu składania przez akcjonariuszy Celtic Property Developments S.A. deklaracji zainteresowania nabyciem obligacji

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z 6 sierpnia 2014 roku, w związku z treścią uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2014 roku w sprawie: emisji obligacji serii A zamiennych na akcje Spółki serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji zamiennych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, Zarząd informuje, iż opracował treść „Regulaminu składania przez akcjonariuszy Celtic Property Developments S.A. deklaracji zainteresowania nabyciem obligacji” („Regulamin”).

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 18 sierpnia 2014 r.

Załączniki
CPD_SA_Zalacznik_nr_1_do_uchwaly_Zarzadu.pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Cybernetyki 7b
02-677 Warszawa
tel.: +48 22 321 05 00
fax: +48 22 321 05 01
e-mail: info@cpdsa.pl