22/2023 Informacja o przyjęciu ofert sprzedaży akcji

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka), informuje, iż w związku z ogłoszonym 24 lipca 2023 r. Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółki, na podstawie którego Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 4.483.092 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 („Akcje”), w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w dniach od 2 do 18sierpnia 2022 r., zostały złożone 195 ważne Oferty Sprzedaży Akcji opiewające łącznie na 5.261.960 (słownie: pięć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) akcji Spółki.

W dniu 21sierpnia 2022 r. Spółka zdecydowała o przyjęciu wszystkich ważnych ofert sprzedaży Akcji oraz dokonaniu ich redukcji, przeprowadzonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Zaproszeniu. Ponieważ oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę 4.483.092 (słownie: cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwa) akcji, każda Oferta Sprzedaży Akcji zostanie zrealizowana w części – redukcja ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu i oferty sprzedaży zostaną zredukowane średnio o około 75,77%.

Nabycie Akcji przez Spółkę nastąpi z chwilą rozliczenia tj. 23sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 21sierpnia 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 26 sierpnia2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl