22/2023/KOR korekta raportu bieżącego nr 22/2023

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w raporcie bieżącym nr 22/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. o tytule: “Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji.”, polegająca na wskazaniu nieprawidłowych informacji:

Zamiast – okres przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji od 2 do 18 sierpnia 2022 r.,
Powinno być – okres przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji od 2 do 18 sierpnia 2023 r.,

Zamiast – data przyjęcia Ofert Sprzedaży Akcji 18 sierpnia 2022 r.,
Powinno być – data przyjęcia Ofert Sprzedaży Akcji 18 sierpnia 2023 r.,

Zamiast – zaproponowane przez Spółkę 4,483,092 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dwie) akcje
Powinno być – zaproponowane przez Spółkę 1 274 943 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzy) akcje

Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego nr 22/2023. Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 22sierpnia 2023 r.
Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 22sierpnia 2023 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl