2/2016 Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 28/2015 z 22 grudnia 2015 r. przekazuje dodatkowe informacje dotyczące ustanowienia zabezpieczenia do Umowy Kredytu Deweloperskiego pomiędzy Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, będącą spółka zależną od Spółki, (dalej „Spółka Zależna”), a Bankiem Zachodnim WBK S.A. W dniu wczorajszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów w sprawie wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na 100 udziałach spółki Smart City sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528806.

1 lutego 2016 r. została zawarta Umowa zastawu na udziałach spółki Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pomiędzy Lakia Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr („Zastawca”) a Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Zastawca”).

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 100 udziałach w kapitale zakładowym spółki Smart City sp. z o.o., o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Wartość nominalna udziałów wynosi 50.000 zł.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony do kwoty 101.469.432 zł

Ustanawiająca zastaw rejestrowy na udziałach w kapitale zakładowym jest Lakia Enterprises Limited, która jest spółką bezpośrednio zależną od Spółki.

Spółka i jej osoby zarządzające oraz Zastawnik i jego osoby zarządzające nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 2 marca 2016 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl