22/2015 Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną Smart City sp. z o.o. sp.k.

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportów bieżących 23/2014 i 7/2015 w sprawie utworzenia przez spółki z grup kapitałowych CPD S.A. i UNIBEP S.A. wspólnego przedsiębiorcySmart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej Smart City) celem realizacji inwestycji deweloperskiej w dzielnicy Ursus w Warszawie, informuje o zawarciu w dniu 8 października 2015 r. z UNIBEP S.A. umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa (Umowa).

Na mocy Umowy Smart City zleciła UNIBEP S.A. wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót wybudowania osiedla mieszkaniowego pod nazwą URSA – Smart City obejmującego budowę czterech nowoczesnych i specjalnie zaprojektowanych pod względem funkcjonalności budynków mieszkalnych, wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Inwestycja zlokalizowana przy ul. Hennela w Warszawie – Dzielnica Ursus.

Prace realizowane będą w dwóch etapach, przy czym w związku z zawarciem Umowy zlecona została realizacja pierwszego etapu, w ramach którego zostanie wykonany jeden budynek mieszkalny  wraz  z garażem podziemnym pod czterema budynkami (mieszczącym łącznie 359 miejsc postojowych).  W budynku o wysokości 7 kondygnacji naziemnych znajdować się będzie 181 mieszkań i 13 lokali usługowych.

Jednocześnie decyzję o realizacji drugiego etapu Zamawiający może podjąć w każdym czasie, zawiadamiając o tym Emitenta nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy tego etapu.

Termin realizacji pierwszego etapu przypada na okres październik 2015 r. – luty 2017 r. Z kolei termin ewentualnej realizacji drugiego etapu został określony na 59 tygodni od dnia rozpoczęcia robót w ramach tego etapu.

Wynagrodzenie ryczałtowe UNIBEP S.A. za wykonanie pierwszego etapu inwestycji wynosi 43,7 mln zł netto. Z kolei wynagrodzenie z tytułu ewentualnej realizacji drugiego etapu zostało określone na 23,8 mln zł netto.

Umowa przewiduje możliwość obciążenia UNIBEP S.A. karami umownymi m.in. z tytułu opóźnień w realizacji Umowy jak również odstąpienia od Umowy przez Smart City na warunkach określonych w Umowie przy czym kary naliczane są niezależnie. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Smart City prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych do wartości pełnej szkody na zasadach ogólnych.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w odniesieniu do możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

Spółka na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia – tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Umowa spełnia powyższe kryterium znaczności.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 9 października 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl