23/2019/KOR Korekta Raportu Bieżącego ne 23/2019

Zarząd CPD S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 23/2019 z 18 września 2019 r., nastąpiła omyłka pisarska polegająca na wskazaniu nieprawidłowych danych sprzedawanej nieruchomości, tj.:

zamiast „działka nr 98/1, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 4.254 m2”,

powinno być: „działka nr 98/2, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 6.5203 m2”.

Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 19 września 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl