23/2013 Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii F

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENT S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu 21 maja 2013 r. Spółka zawarła umowę objęcia akcji serii F, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie uchwały Zarządu z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach granic określonych przez kapitał docelowy poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii F z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki (o powzięciu przez Zarząd uchwały Spółka informowała raportem bieżącym nr 12/2013 z dnia 21 marca 2013 r.).

Podwyższenie kapitału zakładowego i emisja akcji serii F nastąpiła na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 września 2010 r. w sprawie m.in. udzielenia Zarządowi upoważnienia do dnia 30 sierpnia 2013 r. do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 2.500.000,00 zł w związku z podjęciem przez Zarząd w dniu 20 marca 2013 r. uchwały, o której mowa powyżej. Akcje serii F obejmowane były w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Spółki informuje, że:
1) subskrypcja prywatna rozpoczęła się w dniu 26 marca 2013 r. i zakończyła w dniu 21 maja 2013 r.;
2) ze względu na fakt, iż objęcie akcji serii F nastąpiło w trybie subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych;
3) subskrypcją prywatną objętych było 199 333 akcje serii F Spółki;
4) przy emisji akcji serii F redukcja nie miała miejsca;
5) w ramach subskrypcji złożono zapisy na 199 333 akcje serii F;
6) w ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 199 333 akcje serii F (akcje obejmowane były w trybie subskrypcji prywatnej, w którym nie przeprowadza się przydziału akcji);
7) akcje serii F były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy);
8) w ramach subskrypcji zawarto 1 umowę objęcia akcji serii F z 1 osobą prawną;
9) w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcje serii F zostały objęte przez 1 osobę (akcje serii F nie wymagały przydziału);
10) akcje serii F Spółki nie były przedmiotem umowy o submisję;
11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych, będących przedmiotem umów objęcia akcji, o których mowa w pkt 6) i ceny emisyjnej, o której mowa w pkt 7), wyniosła 19 933,30 zł;
12) łączne koszty emisji akcji serii F Spółki, według stanu na dzień 23 maja 2013 roku, wyniosły około 1 000,00 zł (brutto), w tym: (a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 0,00 zł, (b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie 0,00 zł,(c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – brak danych, (d) promocja oferty 0,00 zł, (e) pozostałe koszty około 1 000,00 zł.
13) według stanu kosztów poniesionych na dzień 23 maja 2013 r. średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii F przypadający na jedną akcję serii F objętą subskrypcją wyniósł 0,005 zł.
Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów związanych z emisją akcji serii F Spółki do dnia przekazania powyższego raportu, średni koszt emisji akcji serii F przypadający na jedną akcję został oszacowany zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka przekaże raport bieżący dotyczący średniego kosztu emisji przypadającego na jedną akcję po określeniu wysokości ostatecznych kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem subskrypcji akcji Spółki.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 23 maja 2013 r.
2. Piotr Sylwester Turchoński, Prokurent, 23 maja 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl