23/2014 Zawarcie warunkowej umowy przez CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz jej spółki zależne

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 września 2014 roku została podpisana umowa inwestycyjna (dalej „Umowa”) na wspólne przedsięwzięcie w zakresie zrealizowania kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie, w dzielnicy Ursus.

Umowa zawarta została pomiędzy:
1. CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS Spółka Akcyjna w Warszawie,
2. Challange Eighteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej „Spółka Zależna”),
3. 1/95 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka Zależna”, „Spółka Komandytowa”),
4. Lakia Enterprise Ltd w Nikozji (Cypr) (dalej „Spółka Zależna”),

a
5. Unibep Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim,
6. Unidevelopment Spółka Akcyjna w Warszawie.
Przedmiotem Umowy jest wspólna realizacja inwestycji budowlanej na części nieruchomości (dalej „Nieruchomość”) należącej do spółki z Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. tj. spółki 1/95 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie (dalej „Spółka Komandytowa”). Nieruchomość powyższa składa się z działki nr 95, nr obr. ewid. 2-09-09, o powierzchni 3,6811 ha i znajduje się przy ul. Traktorzystów w Warszawie (dzielnica Warszawa – Ursus).
Na Nieruchomości zostanie zrealizowana w dwóch etapach budowa kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o prognozowanej powierzchni ok. 20.000 m2 PUM (dalej „Przedsięwzięcie”), której generalnym wykonawcą będzie spółka Unibep S.A. a spółka Unidevelopment S.A. będzie świadczyła usługi zastępstwa inwestorskiego nad Przedsięwzięciem. Umowa obejmuje również czynności polegające na prowadzeniu działań marketingowych związanych ze sprzedażą lokali powstałych w ramach Przedsięwzięcia, a następnie na całkowitej sprzedaży powierzchni użytkowej Przedsięwzięcia oraz zasady podziału zysku z realizacji Przedsięwzięcia.
Uczestnictwo spółek z Grupy Kapitałowej CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. w realizacji Przedsięwzięcia polega m.in. na:
a) realizacji Przedsięwzięcia na Nieruchomości należącej do Spółki Komandytowej,
b) świadczeniu przez Gaston Investments sp. z o.o. usług kontroli finansowej i operacyjnej nad Przedsięwzięciem i nadzoru nad Unibep SA jako generalnym wykonawcą.

Umowa wejdzie w życie pod warunkiem uzgodnienia (zaakceptowania) przez jej strony wszystkich załączników do Umowy do dnia 13 października 2014 roku. Ponadto – w odniesieniu do przystąpienia Unidevelopment S.A. do Spółki Komandytowej – umowa wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorców.

Powyższa Umowa nie spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą, gdyż jej wartość nie przekracza stosowanego przez Emitenta kryterium określania znaczących umów, tzn. 10% kapitałów własnych Emitenta (, które wg stanu na koniec I półrocza 2014 roku wynoszą 305 598 tys. PLN.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.)
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 11 września 2014 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl