23/2015 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej CPD S.A.

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym29 października 2015 roku , otrzymał rezygnację Członka Rady Nadzorczej CPD SA. z pełnionej funkcji.

Pan Wiesław Rozłucki, pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z funkcji, ze skutkiem na koniec dnia 31 października 2015 r.

Pan Wiesław Rozłucki jako powód rezygnacji wskazał wejście w życie w dniu 1 listopada 2015 roku znowelizowanej ustawy – Prawo bankowe, a w szczególności art. 22aa ust. 3.

W następstwie powyższej rezygnacji w składzie Rady Nadzorczej Spółki pozostają cztery osoby, w związku z tym Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.=

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 29 października 2015 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl