24/2018 Rezygnacja z uczestnictwa w Komitecie Audytu

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż w 18 czerwca 2018 r., otrzymał rezygnację Członka Komitetu Audytu CPD S.A. z pełnionej funkcji.

Pan Wiesław Oleś, pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu spółki CPD S.A., złożył rezygnację z funkcji, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego będzie podjęcie uchwały o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Wiesław Oleś nie podał powodów rezygnacji.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:
Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 19 czerwca 2018 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl