24/2019 Zmiany w Zarządzie

Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, że 23 września 2019 r. otrzymał od Pani Elżbiety Wiczkowskiej rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja jest skuteczna na dzień odbycia się najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej CPD S.A., w porządku obrad którego będzie podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu CPD S.A. Jednocześnie Pani Wiczkowska pozostaje w składzie Zarządu i będzie pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki.

Ponad to, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości, iż 23 września 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Colin’a Kingsnorth, dotychczasowego członka zarządu CPD S.A.

 

Podstawa prawna:

5 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki:

  1. Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu, 23 września 2019 r.
  2. Iwona Makarewicz Członek Zarządu, 23 września 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl