25/2019/KOR Korekta raportu bieżącego nr 25/2019

Zarząd CPD S.A. („Emitent”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 25/2019 z 30 października 2019 r. nastąpiła omyłka pisarska, polegająca na wskazaniu nieprawidłowej daty zawarcia warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez spółki zależne Emitenta, tj.:

zamiast „30 listopada 2019”,

powinno być: „30 października 2019”

Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 6 grudnia 2019 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 6 grudnia 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl