25/2019 Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z 15 listopada 2018 r. zarząd spółki CPD SA („Emitent”) informuje, że 30 listopada 2019 r. spółki zależne Emitenta 2/124 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz 3/93 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwane „Spółki Sprzedające”) 30 października 2019 r. zawarły warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki o nr 124/2, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 10.726 m2 oraz działki o nr 93/3, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 25.830 m2, położonych w Warszawie, w dzielnicy Ursus („Umowa”) na rzecz NEOTOWNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz NEOVITA NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Nabywcy”).

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowo-usługowe.

Warunkiem spełniającym dla zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży jest nieskorzystanie przez Prezydent m.st. Warszawy z przysługującego gminie m.st. Warszawy prawa pierwokupu do działek gruntu o nr 124/2 i 93/3.

Zapisy Umowy zawartej przez Strony nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne.

  

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 30 października 2019 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 30 października 2019 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl