25/20202 Zawarcie Umowy Sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018 z 31 lipca 2018 r informuje, że 29 lipca 2020 r. spółka zależna Emitenta tj. 5/92 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmującej działki nr 92/2, 92/4 oraz 92/5 z obrębu 2-09-09, położone w Warszawie, dzielnicy Ursus na rzecz UDI Tau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Umowa została zawarta w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży, o której Emitent informował w przywołanym wyżej raporcie bieżących nr 31/2018 z 31 lipca 2018 r.

Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 50,3 mln. zł. netto.

Zapisy Umowy zawarte przez Spółkę Sprzedającą nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 29 lipca 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 29 lipca 2020 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl