26/2022 Zawarcie Umowy Sprzedaży przez spółkę zależną Emitenta

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że 13 października 2022 spółka zależna Emitenta tj. Belise Investments sp. z o.o. (dalej  „Sprzedający”) zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z zabudowanej działki ewidencyjnej nr 7, nr obr. ewid. 146505_8.0813, położonej w Warszawie w Dzielnicy Mokotów, przy ul. Cybernetyki 9, o obszarze 7.449 m2, opisanej w księdze wieczystej o nr WA2M/00143456/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, a także zbycia prawa własności posadowionego na Gruncie budynku biurowego IRIS wraz z prawem własności budowli i innych urządzeń położonych na Gruncie oraz wszelkich związanych z nimi praw.

Umowa sprzedaży o łącznej wartości 103 945 528 zł brutto została zawarta z DL Invest Group XXXVII spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach  (dalej „Nabywca”).

Zapisy powyższej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 13 października 2022 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 13 października 2022 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl