26/2013 Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii E

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2013 r. otrzymał Uchwałę nr 448/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Zgodnie z Uchwałą Zarząd Krajowego Depozytu postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2013 r., oraz nadać im kod PLCELPD00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółka oznaczone kodem PLCELPD00013.

Zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej niż w dniu wskazanym w decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.

Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 21 czerwca 2013 r.
2. Piotr Turchoński, Prokurent, 21 czerwca 2013 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl