26/2014 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2014

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 25/2014 przekazuje dodatkowe informacje dotyczące warunków emisji obligacji zamiennych I transzy.
Emitowane obligacje są obligacjami zamiennymi:
a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, która przysługuje z objętych akcji – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich tj. 110 wyemitowanych obligacji,
– na dzień 26 września 2015 r. wynosi 5.700.750 głosów,
– na dzień 21 września 2017 r. wynosi 6.731.560 głosów;
b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki – w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich tj. 110 wyemitowanych obligacji;
– na dzień 26 września 2015 r. wynosi 40.296.347 głosów,
– na dzień 21 września 2017 r. wynosi 41.327.157 głosów.
Wskazane liczby są liczbami skrajnymi i ulegną one zmianie w zależności od terminu dokonywania zamiany obligacji na akcje oraz od kursu euro.
Ponad to Zarząd, informujemy iż toczy się proces obniżenia kapitału zakładowego, w związku z tym zmieni się również liczba głosów.
Obligacje nie mają prawa pierwszeństwa

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 29 września 2014 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl