26/2015 Powołanie członka Rady Nadzorczej

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 24 listopada 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Panią Gabrielę Gryger do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 24 listopada 2015 roku.

Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Pani Gabrieli Gryger przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu.

CV Gabriela Gryger

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 25 listopada 2015 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl