27/2018 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 30 czerwca 2018 r.

Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30 czerwca 2018 roku.

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

20180630_uchwały ZWZ CPD S.A.

 

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) – 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Prezes Zarządu, 1 lipca 2018 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl