27/2019 Zawarcie warunkowych umów sprzedaży oraz ustanowienie zabezpieczeń

Zarząd CPD S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że spółki zależne Emitenta 20 grudnia 2019 r. zawarły umowy warunkowe sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj.:

  1. 7/120 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, działki o nr 120/6, 120/13, 120/7, 120/8 oraz 120/12, nr obrębu 2-09-09, położone w Warszawie, dzielnicy Ursus, na rzecz Aurec Capital Development Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę ok. 19 mln. zł. 7/120 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., jako zabezpieczenie ustanowiła hipotekę umowną łączną do kwoty 2.700.000,00 zł. na nieruchomościach położonych w Warszawie, opisanych w księgach wieczystych o nr WA1M/00412696/0 i WA5M/00457639/8, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych;
  2. 19/97 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, działkę o nr 97, nr obrębu 2-09-09, położoną w Warszawie, dzielnicy Ursus, na rzecz Agra Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę ok. 8,3 mln. zł. 19/97 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ustanowiła hipotekę umowną do kwoty 1.200.000,00 zł. na nieruchomości położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00283129/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

Ponad to, Zarząd Spółki powziął wiadomość, iż spółki zależne Emitenta udzieliły zabezpieczeń roszczeń z tytułu zwrotu wpłaconych zaliczek przez Agra Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z przedwstępnymi umowami sprzedaży o łącznej wartości 23,2 mln. zł, prowadzącymi do zbycia prawa do nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie w dzielnicy Ursus.

Zabezpieczenia te obejmują:

  • hipotekę umowną łączną do kwoty 2.800.000,00 zł. ustanowioną przez 6/150 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na nieruchomościach położonych w Warszawie, opisanych w księgach wieczystych o nr WA1M/00454073/3 i WA1M/00338197/9, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • hipotekę umowną do kwoty 153.000,00 zł. ustanowioną przez 18 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na nieruchomości położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00283412/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • hipotekę umowną do kwoty 7.321,54 zł. ustanowioną przez 18 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na nieruchomości położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00454074/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
  • hipotekę umowną do kwoty 1.000.000,00 zł. ustanowioną przez 20/140 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na nieruchomości położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00233090/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych.

O zawarciu ostatecznych umów wykonujących w/w umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 20 grudnia 2019 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 20 grudnia 2019 r.

 

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl