28/2013 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. 1 lipca 2013 r.

Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej „Spółka”) informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 lipca 2013 roku.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Członek Zarządu, 2 lipca 2013 r.
2. Aled Rhys Jones, Członek Zarządu, 2 lipca 2013 r.

Załączniki
20130701_Uchwaly_ZWZ_CPD_S.A..pdf

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl