29/2020 Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022

Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie ponownego wyboru Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, na biegłego rewidenta uprawnionego do:

 • badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
 • przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r,
 • przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.;

oraz

 • badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
 • przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r,
 • przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

oraz

 • badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 • badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
 • przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r,
 • przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Umowa z Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

Spółka korzystała z usług Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych w okresie za 2018 i 2019 rok.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Elżbieta Wiczkowska, Członek Zarządu, 15 września 2020 r.

Iwona Makarewicz, Członek Zarządu, 15 września 2020 r.

Zastrzeżenie

Informacja na tej tej stronie internernetowej jest własnością CPD S.A .
Zabronione jest duplikowanie informacji w jakimkolwiek formacie

Kontakt

CPD S.A.
ul. Prosta 20
00-850 Warszawa
tel.: +48 660 128 353

e-mail: info@cpdsa.pl